Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Onwheels01: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de KvK onder nummer 62159054
- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Onwheels01 een overeenkomst sluit.
- Overeenkomst: de opdracht overeenkomst tussen de opdrachtgever en Onwheels01.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Onwheels01 en de Opdrachtgever waarop Onwheels01 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Onwheels01, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offerte en bevestiging
1. De door Onwheels01 gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Onwheels01 is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2. De prijzen zijn exclusief Btw, tenzij anders aangegeven. Reiskosten en materiaalkosten worden apart in rekening gebracht.
3. Mondeling gemaakte afspraken en bedingen binden Onwheels01 eerst nadat deze schriftelijk door Onwheels01 zijn bevestigd.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Onwheels01 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Onwheels01 het recht bepaaldewerkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat alle gegevens waarvan Onwheels01 aangeeft, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Onwheels01 worden verstrekt.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Onwheels01 zijn verstrekt, heeft Onwheels01 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Onwheels01 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Onwheels01 is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die Onwheels01 tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
6. De uitwerking van het advies of de afgesproken diensten zijn afhankelijk van veel factoren buiten de invloed van Onwheels01. De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuze en toepassing van het door Onwheels01 gegeven advies.
7. De afspraak met Onwheels01 kan door de Opdrachtgever tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Indien de afspraak binnen 24 uur voor aanvang van het advies door de Opdrachtgever wordt geannuleerd of de Opdrachtgever niet aanwezig is op de afspraak, zal Onwheels01 € 100,- in rekening brengen.
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Onwheels01 zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Onwheels01 de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Onwheels01 daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
6. Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Onwheels01 alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie, e.d.) te vergoeden en indien Onwheels01 zulks wenst de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Onwheels01 in haar calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Onwheels01 op vergoeding wegens winstderving, zomede op vergoeding van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schaden.
Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Onwheels01 op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a. Na het sluiten van de overeenkomst aan Onwheels01 ter kennis gekomen omstandigheden, die Onwheels01 goede grond geven te vrezen, dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. Indien Onwheels01 de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Onwheels01 bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Onwheels01 schadevergoeding te vorderen.
Artikel 7. Prijzen
1. Alle genoemde prijzen in de offerte van Onwheels01 worden weergegeven in Euro's (€) en zijn exclusief de wettelijke geldende Btw-tarieven en andere heffingen van overheidswege, doch exclusief reiskosten en overige kosten die nodig zijn om de diensten te leveren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Alle genoemde prijzen in een offerte/opdrachtbevestiging van Onwheels01 zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals verzendkosten, belastingen, heffingen en overige kosten van derden.
3. Onwheels01 behoudt het recht om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, optredende verhoging van een of meer kostenfactoren in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.
4. Genoemde tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstig te leveren diensten. Onwheels01 behoudt zich het recht voor te allen tijde de tarieven aan te passen.
5. Mondeling gemaakte afspraken en bedingen binden Onwheels01 eerst nadat deze schriftelijk door Onwheels01 zijn bevestigd.
Artikel 8. Leveringsvoorwaarden
1. Na een eerste uitgebreid kennismakingsgesprek waarin de situatie wordt opgenomen, ontvangt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk een offerte/opdrachtbevestiging met daarin vermeld een overzicht van de gewenste diensten, reiskosten, eventuele kosten van diensten van derden, wettelijk geldende Btw-tarieven, het totaalbedrag, eventuele kortingen en de uiterste datum van de geldigheid van de offerte/opdrachtbevestiging.
2. Alle diensten van Onwheels01 worden volgens afspraken tussen Opdrachtgever en Onwheels01 uitgevoerd. Een door Onwheels01 opgegeven termijn voor het volbrengen van de diensten heeft een indicatieve strekking. Onwheels01 is nooit aansprakelijk voor vertragingen in de leveringen door derden.
3. De Opdrachtgever is vrij in het opvolgen van adviezen van Onwheels01. Mocht de Opdrachtgever besluiten een advies (gedeeltelijk) niet op te volgen, dan is de Opdrachtgever wel verplicht tot volledige betaling van de geleverde diensten aan Onwheels01.
4. Onwheels01 is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.
5. De diensten van Onwheels01 worden met de uiterste zorgvuldigheid en onafhankelijk uitgevoerd.
6. Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van Onwheels01 dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan Onwheels01 worden medegedeeld.
7. Alle te leveren diensten van Onwheels01 , die de Opdrachtgever aanvraagt, worden vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging. Indien de Opdrachtgever extra diensten buiten de offerte/opdrachtbevestiging om wil en de levering in gedeelten geschiedt, heeft Onwheels01 het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen, waarvan de kosten voor rekening van de Opdrachtgever zijn.
8. Levering van de diensten van Onwheels01 op een ander adres dan het factuuradres is mogelijk. Opdrachtgever dient dit aan te geven voor het versturen van de offerte/opdrachtbevestiging. Dit graag goed communiceren om een goede afhandeling te bevorderen.
9. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de met Onwheels01 gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.
Artikel 9. Betaling
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Indien Onwheels01 aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van Onwheels01, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Onwheels01 beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht (exclusief BTW) althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Onwheels01 is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.
Artikel 11. Persoonsgegevens
1. Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Onwheels01 opgeslagen om opdrachten te verwerken. 2. Onwheels01 geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden.
3. Onwheels01 hanteert bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.
Artikel 12. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Onwheels01 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Onwheels01 niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Onwheels01 opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Onwheels01 niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Onwheels01 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 13. Geschillen
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn worden alle geschillen berecht door een bevoegd Nederlands rechter.
Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn te allen tijde na te lezen op www.afbouwklus.nl
2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Onwheels01.
Algemene Voorwaarden
1. Alle betalingen door Opdrachtgever dienen te geschieden in Euro's. Bij betaling via bank of giro geldt de datum van creditering van de bank van Onwheels01 als de datum van betaling.
2. Betaling dient gedaan te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
3. De betaalmethoden hiervoor zijn: Overschrijving via bank of giro, naar het rekeningnummer van Onwheels01 en onder vermelding van het factuurnummer; staan beiden vermeld op factuur.
4. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, dan is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitenrechtelijke) incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief opgesteld door de Orde van Advocaten. Wanneer Onwheels01 evenwel aantoont dat deze ter inning van haar vorderingen hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Onwheels01 en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Onwheels01 onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. De eigendom der goederen en rechten blijft aan Onwheels01 en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoeding ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
8. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.
9. Iedere deellevering waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een opdracht, kan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10. Wanneer Onwheels01 al werkzaamheden met betrekking tot de opdracht heeft verricht en Opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Onwheels01 zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
11. Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van de Opdrachtgever waardoor van Onwheels01 redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Onwheels01 het recht deze opdracht neer te leggen. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor tot op dat moment verrichtte arbeid en op vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten en is zijn verplicht de bereikte resultaten ter beschikking te stellen.